Centre Mèdic Teknon
 • Consultoris Marquesa (Despatx 45)
  Carrer de Vilana, 12
  Barcelona
  T 93 290 64 45
  M 606 79 24 42
  info@lluiscecchini.com

Contactar

Para qualsevol dubte o consulta pots contactar amb mi a través del següent formulari de contacte. Moltes gràcies.

Política de privacitat i protecció de dades

Les vostres dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis. Les dades recollides en aquest formulari es conservaran durant un període màxim de 3 mesos.

Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de Lluís Cecchini en aquest lloc web compleixen les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); el Decret 29/1995, de 10 de gener (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2013, de 17 de febrer de 1995), modificat per l’Ordre SSS/250/2002, d’1 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3678, de 16 de juliol de 2002); la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) i El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). Per a més informació consulteu la nostra Política de privacitat i protecció de dades.
Darrera actualització desembre de 2019 · © Lluis Cecchini Rosell   |   Avís legal    |   info@lluiscecchini.com   |  Web mèdic acreditat WMA789